PRIRODNA MEDICINA IZ SAMONIKLIH BILJAKA ORIJENTISANA NA OBOLJENJA ŠTITNE ŽLEZDE

Hašimoto

Hašimoto tiroiditis, hronični limfocitni tiroiditis, je hronično zapaljenje štitne žlezde sa stvaranjem autoantitela i limfocitnom infiltracijom žlezde. Predstavlja hroničnu upalu štitne žlezde uzrokovanu postojanjem autoimunih antitela koji sprečavaju prizvodnju dovoljne količina tiroksina, hormona štitne žlezde. Japanski patolog Hakaru Hašimoto je prvi opisao ovu bolest 1912. godine.

Klinička slika
Hašimoto tiroiditis se najčešće javlja u mladih ili sredovečnih žena. Bolesnice najčešće navode osećaj blagog pritiska ili stezanja vrata i osećaj neobjašnjivog zamora. U ranim stadijumima bolesti obično se nalazi čvrsta, režnjevita struma, elastične konzistencije. Struma je nekada lako osetljiva kod pregleda pipanjem (palpacijom). U do 10% obolelih mogu se javiti očne promene koje su slične promenama koje viđamo u Bazedovljevoj bolesti, ali  u blažem obliku.

Laboratorijski testovi

Pored nalaza dobijenog pregledom, u dijagnozi Hašimoto tiroiditisa pomažemo se laboratorijskim nalazima i postupcima ispitivanja građe žlezde. U prirodnom toku bolesti se razlikuje nekoliko faza koje su praćene i odgovarajućim laboratorijskim nalazima. U fazi izražene zapaljenske aktivnosti dolazi do oštećenja ćelija i folikula zbog čega u cirkulaciju dospeva veća količina hormona. Obično se radi samo o prolaznoj hipertiroksinemiji koju ne treba lečiti. U najvećoj meri štitna žlezda je normalne funkcije i pregledom se zapaža samo promena građe.U odmaklim fazama bolesti, kada je veći deo tkiva žlezde uništen i zamenjen fibroznim tkivom, vrednosti tiroidnih hormona su snižene i dolazi do porasta TSH- nalaz odgovara hipotiroidizmu. Hašimoto tiroiditis je danas veoma često oboljenje. Dijagnoza se potvrđuje nalazom povišenog titra mikrozomskih autoantitela. Nalaz tiroglobulinskih antitela nije dovoljan jer su ona nespecifična i mogu da se nađu i kod sasvim zdravih osoba.Definitivna potvrda Hašimoto tiroiditisa postavlja se citopatološkim ili histološkim pregledom uzorka punkcije odnosno biopsije. Karakterističan nalaz u punktatu tankom iglom su oksifilno izmenjene ćelije tiroidnog epitela, dosta limfocita i crtasti ćelijski debris.
Za regulacionu terapiju štitne žlezde kod slučaja hipotireoze koristi se Hypo Solvestor TT6-200 ©  u raznim jačinama. 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

KASFERO ®
Copyright © 2014 KASFERO
UA-50715495-1